Informació general

WONG és una marca de l'empresa Vilaseca S.A. (en endavant WONG), amb domicili social a:

Carrer Campmany, 25
08301 MATARO
BARCELONA
NIF: A08495806

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, al tom 6027, foli 32, full B-20033.

La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@wongsport.com

Condicions d'Us

Aquesta web és un canal de venda per internet de prendes tècniques esportives i els seus complements.

L'usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s'obliga a utilitzar-la conforme a la legislació vigent de cada moment i a les condicions establertes en el present Avís Legal, la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari respondrà davant WONG i/o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació entre WONG i l'usuari.

El present avís legal podrà sofrir modificacions de qualsevol tipus quan WONG ho consideri necessari o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i/o als avenços tecnològics que es puguin produir en el futur.

WONG podrà prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.
L'usuari d'aquest lloc web s'haurà d'abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats al mateix.

Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel.lectual i industrial. WONG per si o com a cessionari, és titular dels drets de propietat intel.lectual i industrial de www.wongsport.com i les seves pàgines web, així com dels elements continguts en la mateixa.

En cap cas l'accés per part de tercers a aquest lloc implica algun tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel.lectual, queden prohibits la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat per WONG.

L'usuari només podrà utilitzar-los per al seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar amb fins comercials. L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de la societat titular de la present pàgina o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure en els continguts.

www.wongsport.com és un domini registrat per WONG. El domini de l'esmentada societat no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de la societat de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de la mateixa.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, WONG informa als usuaris del seu web que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de WONG, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, WONG informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça WONG (Vilaseca SA) - Campmany, 25 - 08301 Mataró (Barcelona).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Exempcions de responsabilitat

La utilització d'aquesta web es realitza per compte i risc de l'usuari. WONG no es responsabilitza del mal ús que l'usuari pugui fer d'aquest lloc web. Com a conseqüència d' això, els usuaris són els únics responsables davant WONG i tercers de:

a. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització amb fins o efectes il.lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per WONG, publicat o no sota el seu nom de forma oficial;

b. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

WONG informa que no garanteix:

a. Que l'accés al web i/o a les webs d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error; 

b. Que el contingut o software al que els Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;

c. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els socis i usuaris puguin realitzar per als seus propòsits personals. La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels usuaris com divulgativa i orientador, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual WONG no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

Nul.litat

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul.la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa del present document.
WONG podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de WONG o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

WONG es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i WONG es regirà per la normativa espanyola vigent, i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i WONG els jutjats o tribunals del domicili del consumidor/usuari (art. 90 del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30.11.07)).

To Top